©2014-2020, SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 3, Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 02193.866.339
Email: vps.sldtbxh@hagiang.gov.vn. - Website: http://sldtbxh.hagiang.gov.vn/